POHJOIS-POHJANMAAN KULTAISET RY:n SÄÄNNÖT 


Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsenyhdistys  POHJOIS-POHJANMAAN KULTAISET RY:n SÄÄNNÖT 


Hyväksytty syyskokouksessa 18.10.2018 / Hyväksytty Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallituksessa 4.3.2019

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Kultaiset ry, joka on Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä jäsenyhdistys. Kotikunta on Oulu ja kieli suomi. Toiminta-alueena Pohjois-Pohjanmaa.

2§ JÄSENYHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Jäsenyhdistyksen tarkoituksena on edistää kultaisten noutajien kasvatusta ja rodun tunnetuksi tekemistä sekä monipuolista harrastusta rodun parissa alueellaan. Tätä toteutetaan antamalla opastusta ja neuvontaa rodusta kiinnostuneille järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, kursseja, rodun katselmuksia, näyttelyitä, kokeita sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa.

3§ VAROJEN HANKINTA

Jäsenyhdistys ei peri jäsenmaksua. Toimintansa tukemiseksi jäsenyhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla myyjäisiä, arpajaisia ja juhlia.

4§ JÄSENYHDISTYKSEN JÄSENET

Jäsenyhdistyksen jäseneksi voi liittyä Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsen.

Halutessaan erota jäsenyhdistyksestä, jäsenen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta jäsenyhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  

Jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n tai Pohjois-Pohjanmaan Kultaiset ry sääntöjä vastaan tai on menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut kyseenomaisten yhdistysten toimintaa.

5§ JASENYHDISTYKSEN TOIMINTAKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Jäsenyhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.  

6§ JÄSENYHDISTYKSEN KOKOUKSET

Jäsenyhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseensa; syyskokoukseen loka - marraskuussa ja kevätkokoukseen helmi - maaliskuussa. Kokouskutsut julkaistaan jäsenyhdistyksen internet-sivulla tai / ja Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n lehdessä viimeistään 14 vrk ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun jäsenyhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Sivunvaihto

7§ SYYS- JA KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varatoiminnantarkastaja.  Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi (1) vuosi

Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka yhdistyslain 24§ huomioon ottaen kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat

Käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuukautta ennen kokousta

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitetään toimintakertomus edelliseltä vuodelta, tilinpäätös ja tarkastuskertomus  

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille toimihenkilöille

Käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka yhdistyslain 24§ huomioon ottaen kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat

Käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuukautta ennen kokousta

8§ JÄSENYHDISTYKSEN HALLITUS

Jäsenyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.  

Jäsenyhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Vuosittain valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.  

Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, hänen tilalleen valitaan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Hallitus valitsee vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsensihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Varapuheenjohtaja on valittava hallituksen keskuudesta. Toimihenkilöiden toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) varsinaisista jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä. Hallituksen jäsen voi olla läsnä kokouksessa myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle tarpeen mukaan, puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii. Puheenjohtajan ollessa estyneenä kokousta johtaa varapuheenjohtaja.  

Jäsenyhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia tai muita toimihenkilöitä hallituksen kokouksiin. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  

Hallitus nimeää jäsenyhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin yhdistyksiin niiltä osin, joita jäsenyhdistyksen kokous ei määrää.

9§ TOIMIKUNNAT

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisen määrän toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Hallitus päättää toimikuntien jäsenten hyväksymisestä. Toimikunnat voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai määräajaksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokouksien ja hallituksen antamia ohjeita.  

10§ JÄSENYHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Jäsenyhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11§ JÄSENYHDISTYKSEN JÄSENYYS

Jäsenyhdistys on Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsen. Jäsenyhdistys voi olla myös Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n, Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n sekä muiden kennelyhdistysten jäsen.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan jäsenyhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut. Nämä säännöt ja niiden muutokset on hyväksytettävä Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallituksella.

13§ JÄSENTYHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jäsenyhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava 3/4 annetuista äänistä. Jäsenyhdistyksen purkautuessa sen varat Iuovutetaan Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:lle.

14§ MUUT MÄÄRÄYKSET

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain, Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n sekä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n sääntöjä ja määräyksiä.