Pohjois-Pohjanmaan Kultaiset ry TIETOSUOJASELOSTE 


Tämä on Pohjois-Pohjanmaan Kultaiset ry:n jäsen-, koe- ja tapahtumajärjestämisien henkilötietorekisterien tietosuojaseloste. Tämä seloste täyttää tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisterienpitäjän informointivelvoitteen rekisteröidyille.

1. Rekisterinpitäjä  

Pohjois-Pohjanmaan Kultaiset ry  

Yhteystiedot:  

ppkultaiset@outlook.com

www.pohjoispohjanmaankultaiset.nettisivut.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa  

Riitta Heikkinen

Tehtävä yhdistyksessä: puheenjohtaja  

Email: riittaheikkinen9@gmail.com

Leena Leinonen  

Tehtävä yhdistyksessä:  jäsensihteeri  

Email: leenamtleinonen@gmail.com

2. Rekisteröidyt  

Rekistereissä käsitellään Pohjois-Pohjanmaan Kultaiset ry:n nykyisten ja entisten jäsenien, yhdistyksen toimihenkilöiden sekä yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Lisäksi yhdistyksen tapahtumiin ja kokeisiin ilmoittautuneiden henkilötietoja käsitellään siltä osin kuin se on tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeellista.  

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus  

Rekisterin pitäminen ja henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädännölliseen velvoitteeseen (yhdistyslaki 503/1989, 11§) ylläpitää jäsenrekisteriä sekä erityistapauksissa sopimuksien täytäntöönpanoon.

Yhdistyksen järjestämien kokeiden ja tapahtumien toteuttamiseksi tarvittavien henkilötietojen käsittelyperuste on yhdistyksen toiminnan mahdollistamisen oikeutus sekä rekisteröidyn suostumus lähettäessään ilmoittautumisen.  

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

jäsenasioiden ylläpito ja kehittäminen sekä päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta

yhdistyksen sääntömääräisistä asioista tiedottaminen ja kertominen

kokeista ja tapahtumista tiedottaminen sekä niiden markkinointi

kokeiden ja tapahtumien järjestäminen ilmoittautuneille

Eritystapaukset

mahdollisten terveystietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen, esimerkiksi tapahtumaosallistumisen peruuntuessa osallistumismaksun palauttamiseen.  

alaikäisten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että huoltaja on antanut tähän nimenomaisen suostumuksen tai valtuutuksen

henkilötunnuksien käsittelyperusteena on henkilön luotettava ja yksiselitteinen yksilöinti rekisteröidyn oikeusturvan varmistamiseksi. Henkilötunnuksia käsitellään vain siinä tapauksessa, että niiden käsittelyyn on jokin lakisääteinen peruste.

4. Rekisteriin tallennettavat ja käsiteltävät henkilötiedot  

Jäsenrekisterissä käsitellään jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja:  

etu- ja sukunimi  

postitoimipaikka

sähköposti  

Golden Ring – Kultainen rengas ry:n jäsennumero

Yhdistyksen toimintaan liittyvissä kokeissa ja tapahtumissa käsitellään myös oikeutettuna etuna kokeiden ja tapahtuman järjestämiseksi välttämättömiä tietoja, jotka annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen ppkultaiset@outlook.com

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötiedot saadaan aina rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Pohjois-Pohjanmaan Kultaiset ry:n ulkopuolelle.  

Sääntöjen mukaisesti luovutamme tietoja Golden Ring – Kultainen Rengas ry:lle jäsentietojen tarkistusta varten. Golden Ring on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen yhteistyökumppaneille yhdistyksen jäsenyyteen tai toimintaan liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

8. Käsittelyn kesto  

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa  

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Yhdistyksen toimintaan liittyvien tapahtumien toteuttamiseksi kerättyjä henkilötietoja säilytetään korkeintaan 10 vuotta kirjanpidon lakisääteisten velvoitteiden johdosta. Tapahtumiin liittyviä henkilötietoja voidaan salata, anonymisoida ja pseudonymisoida mahdollistaen pitkäaikaisen säilyttämisen tilastollisia tarkoituksia varten. Soveltuvin osin tapahtumien järjestämiseen kerätyt henkilötiedot poistetaan korkeintaan kahden vuoden kuluessa tietojen keräämisestä, jos joku muu lakisääteinen velvoite ei edellytä yhdistystä säilyttämään tietoja.

9. Henkilötietojen käsittelijät  

Rekisterinpitäjän hallituksen ja toimikuntien jäsenet käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Pääsy rekisteriin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttäjätunnuksilla, salasanoilla ja palomuurein. Sovelluksia käytetään julkisesta internetistä suojattujen verkkoyhteyksien kautta. Olennaisia henkilötietoja siirretään sähköpostitse vain yhdistyksen toiminnalle olennaisten henkilöiden kesken.  

Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen toimihenkilöt ja yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen henkilötietojen käsittelyperiaatteita tietosuojaselosteen mukaisesti. Mahdollisten ulkopuolisten käsittelijöiden kanssa asiasta tullaan sopimaan henkilötietojen käsittely- ja salassapitosopimusten muodossa.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään aika ajoin esimerkiksi toimintatapojen tai lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 11.2.2024.